Activiteiten Connecting Churches

 

De afgelopen jaren zijn honderdduizenden niet-westerse christenen in Nederland komen wonen. Hun contact met bestaande christelijke gemeenten is nog altijd beperkt en gebrekkig. Dat is jammer, want vanwege de multiculturele waarde van het Evangelie kunnen we veel van elkaar leren. Hier liggen kansen voor zowel de gevestigde Nederlandse kerkgemeenschappen als voor de honderden migrantengemeenten.

Op welke manier werkt Connecting Churches hieraan?

Het project Reversed mission

Dit project brengt individuele migrantenkerken en autochtone kerken bij elkaar. Ontmoeting en samenwerking ondersteunen wij met behulp van ervaren coaches. Deze coaches helpen u om stappen te zetten die rekening houden met alle verschillen. Zo ervaart u plezier in de ontmoeting en samenwerking. Zie voor meer informatie bij de knop project.

Hulp en advies bij contacten tussen migrantengemeenten en gevestigde kerken

Onder de groep vluchtelingen en asielzoekers die de afgelopen decennia naar Nederland kwam bevonden zich tienduizenden christenen. Op verschillende plaatsen hebben zij nieuwe gemeenten gesticht, waar mensen in hun eigen taal het evangelie konden blijven horen.  Ondanks hun forse aantallen zijn de contacten tussen de geloofsgemeenschappen van migranten en de autochtone kerken nog verre van optimaal. Er is veel werk te doen voor bruggenbouwers.,  die werken aan wederzijds begrip en vertrouwen. Connecting Churches heeft contact met een aantal van deze bruggenbouwers en brengt verbindingen tot stand.

Migranten, migrantenkerken en -voorgangers op verzoek begeleiden en adviseren bij praktische vragen

Arnold heeft zich als bestuurslid van stichting Skin Rotterdam al jarenlang ingezet voor beleid, zaken als conflicthantering en via zijn bestaande contacten ook voor de opzet en leiding van cursussen voor voorgangers en oudsten.

Vergroten van bekendheid met, en begrip van christenmigranten en hun bijdrage aan de samenleving

Arnold gaat voor in kerkdiensten ergens in Nederland. Regelmatig schrijft hij artikelen, columns en blogs over de invloed, die de komst van christenmigranten  heeft op de samenleving enkerken in Nederland. Wij kunnen veel van hen leren. De blijdschap van hun geloof, de zorg voor hun naaste. Connecting Churches wil het begrip en respect voor de individuele migrant vergroten en zo bouwen aan verdieping van de relatie, die tot zegen is voor oude én nieuwe Nederlanders.

Ervaring en kennis overdragen aan predikanten en voorgangers

De ervaringen in de pioniersplekken en met migrantenkerken geven nieuwe impulsen aan de kerk van de toekomst. Daarom is het goed dat er voortdurend over deze projecten wordt gecommuniceerd en gereflecteerd, binnen de kerken en  theologische opleidingen.