contact zoeken

Kom met elkaar in gesprek

Hartelijk welkom op de website van Connecting Churches!

Wie wij zijn:
Connecting Churches
waar migrantenkerken, internationale en Nederlandse kerken samen leren en werken om geloof, hoop en liefde te brengen in de stad, de wijk of het dorp.

De afgelopen jaren zijn honderdduizenden niet-westerse christenen in Nederland komen wonen. Hun contact met bestaande christelijke gemeenten is nog altijd beperkt en gebrekkig. Dat is jammer, want vanwege de multiculturele waarde van het Evangelie kunnen we veel van elkaar leren. Hier liggen kansen voor zowel de gevestigde Nederlandse kerkgemeenschappen als voor de honderden migrantengemeenten.

Connecting Churches is actief op een aantal werkvelden, zoals:

 • Hulp en advies bij contacten tussen migrantengemeenten en gevestigde kerken
 • Migranten, migrantenkerken en -voorgangers op verzoek begeleiden, coachen en adviseren bij praktische en geestelijke vragen
 • Vergroten van bekendheid met, en begrip van, christenmigranten en hun bijdrage aan de samenleving
 • Ervaringen en kennis overdragen aan predikanten en voorgangers
 • Bijdrage aan andere organisaties, die zich inzetten voor verbinding met en tussen christenmigranten door bestuurslidmaatschap of adviseurschap

Het project Reversed Mission brengt individuele migrantenkerken en autochtone kerken bij elkaar. Ontmoeting en samenwerking ondersteunen wij met behulp van ervaren coaches. Deze coaches helpen u om stappen te zetten die rekening houden met alle verschillen. Zo ervaart u plezier in de ontmoeting en samenwerking.

Voor meer informatie over dit project: zie onderstaande knop!

Samenwerking Baptistengemeente Op Doortocht en Karen gemeente

 

Verslag gesprek 26 mei 2022 tussen migranten en autochtone christenen,
Shadi Haddad (Syrië) 

(Charismatische Conventie 25 t/m 29 mei 2022)

Shadi Haddad uit Syrië noemt:

 1. Bij aankomst in het christelijke Nederland was de eerste schok dat in een kerk die hij zag niet een gemeente, maar een kledingwinkel gevestigd was…
 2. Eerste bezoek aan een kerk op zondag was moeilijk. Hij was er helemaal alleen, er waren geen iconen, geen wierook, heel andere liederen…
 3.  Syrië zijn veel mensen christen, in Nederland neemt dat voortdurend af;
 4.  In Syrië zijn de kerken kapot gebombardeerd, in Nederland worden de kerken gesloten
 5.  In Nederland overheerst de gedachte dat in Syrië geen christenen wonen, alleen moslims
 6.  Hij had geen idee dat er zoveel verschillende kerkgenootschappen in Nederland zijn.

De kerk in Syrië en omgeving bestaat al 19 eeuwen. Zo’n 100 jaar geleden was nog 70% van de inwoners van het land christen; dat is nu nog maar 8%.

Dat Shadi en zijn gezin naar Nederland zijn gekomen ziet hij als leiding van God. Hij is nu actief in een Syrische kerk en met Syriërs, waarmee hij ook verder contact probeert op te bouwen. 80% van hen is orthodox, en spreekt Aramees, Arabisch of Syrisch. Er zijn weinig contacten tussen Nederlandse kerken en zijn Syrische gemeente.

Shadi heeft veel steun ontvangen van de Christelijke Gereformeerde gemeente. Bij aankomst in Nederland was hij een vluchteling – nu is hij een vriend en wordt genoemd bij zijn eigen naam: Shadi.

 

 

 

De familie Saah uit Guinee noemt:

In Afrika hebben ze zendingswerk verricht in verschillende landen en culturen. In Nederland worden migranten vaak als één groep gezien, maar het verschil tussen een migrant uit soms één en hetzelfde land maar een ander gebied of van een andere stam kan heel groot zijn.
Vieren is heel verschillend. In veel delen van Afrika is lofprijzing, zingen, bidden heel uitbundig. Dat in Nederland iedereen op zijn plek blijft zitten tijdens een dienst van een uurtje is een wonderlijke ervaring voor nieuwkomers.
De werken van de Heilige Geest hebben er een veel grotere aandacht. Tijdens de dienst is het mogelijk dat iemand ‘valt’ in de Geest (wij noemen dat ‘rusten in de Geest’), of dat iemand wordt genezen. Het evangelie is meer dan iets waar je over spreekt!
Afrikaanse, Antilliaanse, Surinaamse en nog veel meer kerken ontmoeten elkaar in een groot gebouw in Amsterdam, waar elk dienst houdt volgens zijn eigen taal en cultuur. Kern: wij gaan verschillende wegen naar en met Jezus, maar hebben dezelfde basis. Wij geloven in Hem en hebben Hem nodig bij alles wat we doen. In Nederland lijkt het of de mensen Hem alleen nodig hebben op zondag.
Wie is Jezus voor jou? Degene die wonderen kan doen? In Nederland lijkt wetenschap een deel van de plaats van Jezus ingenomen te hebben.
Samen bidden bij moeilijkheden en problemen maakt een groot deel uit van de oplossing.
Samenwerking tussen Nederlandse en migrantengemeenten, verbinding

Vaak begint samenwerking al eenvoudig tussen gemeenten die in hetzelfde gebouw kerkdiensten vieren,
Of begint het contact met het initiatief van nieuwsgierige gemeenteleden die elkaars kerkdiensten bezoeken. Zodra er structuur gezocht wordt om iets samen op poten te zetten blijken de kerkenraden veelal niet of nauwelijks in beweging te krijgen.
Voor Nederlandse kerken zijn zaken als orde en regels van groot belang; Afrikaanse (en veel andere migranten-) kerken hebben veel kracht. Hierin kunnen we elkaar versterken en van elkaar leren.
Om samen te (gaan) werken is visie nodig!
Toerusting in de kerk is heel belangrijk.
Vraag een nieuwe bezoeker om een NAW-kaartje in te vullen en bel na een week of max. 2 weken nog eens om te vragen hoe het bezoek bevallen is. Zo wordt dat in Amerika en Canada gedaan. In onze cultuur wordt dat al snel gezien als bemoeizucht…
Hoe kun je dat voorkomen? Een nieuw iemand proberen te koppelen aan één of twee gemeenteleden, die samen optrekken? De eerste generatie migranten doen dat wel vaak…
De protestantse kerken zijn in verschillende denominaties opgedeeld, maar RK-migranten vinden in Nederland één kerk.
Moeiten:

Zodra er structuur gezocht wordt om iets samen op poten te zetten blijken de kerkenraden veelal niet of nauwelijks in beweging te krijgen.
Als een eerste of tweede activiteit niet oplevert wat er van verwacht werd haken kerken al snel af.
Alle kerken zien een relatie met migrantengemeenten wel als goed voorbeeld van christen-zijn, maar willen ze er ook persoonlijk aan meewerken?
Als we het hebben over migranten lijkt dat één groep, maar het gaat om mensen uit de hele wereld!
Bij migrantengemeenten kan ook de angst een rol spelen dat hun kinderen ( 2e of 3e generatie) niet alleen de taal onvoldoende blijven beheersen, maar dat zij ook naar een Nederlandse kerk zullen gaan en niet meer bij hun eigen gemeente blijven.
Nederlandse christenen gaat niet altijd even ‘voorbeeldig’ met elkaar om…
Ook is er veel verdeeldheid tussen NL christelijke kerken.

Tot slot: Joh. 13:34-35: Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijn, indien gij liefde hebt onder elkander.

project ‘Reversed Mission’

Dit project voorziet in ontmoetingen en uitwisselingen tussen Autochtone Nederlandse kerkelijke gemeenten en Internationale of Migrantenkerken. Connecting Churches neemt initiatieven en stelt deskundige en ervaren coaches beschikbaar.