Gerealiseerd januari tot en met mei 2020 CC t.b.v. rapportage aan fondsen

Voortdurend zoeken naar mogelijkheden om er in Coronatijd te zijn voor migrantenkerken.

Planning beleids- en platformbijeenkomst Reversed Mission 16 april – verzet naar 24 september 2020.

Planning en deels voorbereiding eerste coachingstraining 16 mei – nieuwe datum wordt gezocht, lastiger i.v.m. buitenlandse verantwoordelijkheden coaches en mogelijke reizen. Leiding van deze training is in handen van Kees van der Wilden i.s.m. Madelon Grant.

Promotie van steunfonds voor migrantenkerken, penvoerder Sofak, www.steunkerken.nu, via website en directe contacten.

In afwachting van het moment van start van Reversed Mission: Voorbereiding van de kennismaking tussen migranten- en autochtone gemeenten en gemeenteleden door het peilen van interesse om dit via Zoom te starten en een lijst van mogelijke gespreksonderwerpen op te stellen. Interactie tussen gemeenten kan zo al ingebed worden in het traject naar Reversed Mission. De adreslijst van aan te schrijven C.C.-contacten is opgesteld; ook worden persoonlijke contacten met eigen gemeenten direct benaderd.

Twee bestuursvergaderingen – de eerste nog fysiek, de tweede digitaal – om dit werk in goede banen te leiden

Potentiële nieuwe bestuursleden met een migratie-achtergrond benaderd en gesprekken gevoerd, tot op heden heeft deze actie nog niet tot resultaat geleid. Eén van de benaderde personen – Abdelkader Belaïdi – heeft zeer geïnteresseerd gereageerd, maar heeft op dit moment een aantal werkzaamheden die eerst afgerond moeten worden.

Een voorganger van een aantal kleine groepen Birmese christenen, die sinds 2002 met UNHCR-status in Nederland wonen, helpen we bij het opzetten van deskundigheidsbevordering voor ambtsdragers en het vinden van trainers, en een plaats om die cursussen te geven.

De Antiocheense kerk, een gemeenschap van recent aangekomen Syriërs die Arabisch spreken en qua liturgie veel overeenkomsten hebben met de R.K.K., zoekt hulp bij het vinden van een centraal gelegen kerk/ontmoetingsruimte voor 100+ mensen.

Voortgaande samenwerking met SKiN Rotterdam door bestuurslidmaatschap en incidenteel persoonlijk overleg met de directeur t.a.v. beleid en financiën.

Kontakten met nieuwe potentiële gemeenten voor Reversed Mission en/of uitwisseling van ervaringen.

Arnold heeft getracht voor een Antiocheense kerk huisvesting te zoeken, maar deze gemeente heeft nog te weinig structuur om een goede partner voor een Nederlandse kerk te zijn.

Ook heeft Arnold voor een Birmese gemeente die op verschillende plaatsen in het land samenkomt een ruimte geregeld waar verantwoordelijke ambtsdragers studiedagen kunnen volgen. Of die studiedagen nu digitaal georganiseerd zijn weet hij niet…

  •