Connecting Churches waar migrantenkerken, internationale en Nederlandse kerken samen leren en werken om geloof, hoop en liefde te brengen in de stad, in het bijzonder in Rotterdam

De afgelopen jaren zijn honderdduizenden niet-westerse christenen in Nederland komen wonen. Hun contact met bestaande christelijke gemeenten is nog altijd beperkt en gebrekkig. Dat is jammer, want de kerk in Nederland kan alle inspiratie en hulp die haar kant op komt goed gebruiken. Hier liggen kansen voor zowel de gevestigde Nederlandse kerkgemeenschappen als voor de honderden migrantengemeenten.

Sinds 2010 zet Arnold van Heusden zich met hart en ziel in voor de bouw van een netwerk van plaatselijke gemeenten. Daarvoor is de Stichting Connecting Churches opgezet. Het doel is  contact te leggen tussen migrantenkerken en andere internationale kerken enerzijds en gevestigde kerken anderzijds.  De ervaring en het netwerk van relaties die Arnold van Heusden als adjunct-directeur van Youth for Christ en directeur van de Evangelische Alliantie heeft opgebouwd, worden nu ingezet voor het scheppen van vruchtbare verbindingen met en tussen al die kerken.

Op welke manier werkt Connecting Churches hieraan?

Connecting Churches is actief op een aantal werkvelden, zoals:

  • Hulp en advies bij contacten tussen migrantengemeenten en gevestigde kerken
  • Migranten, migrantenkerken en -voorgangers op verzoek begeleiden, coachen en adviseren bij praktische en geestelijke vragen
  • Vergroten van bekendheid met, en begrip van, christenmigranten en hun bijdrage aan de samenleving
  • Ervaringen en kennis overdragen aan predikanten en voorgangers
  • Bijdrage aan andere organisaties, die zich inzetten voor verbinding met en tussen christenmigranten door bestuurslidmaatschap of adviseurschap

Hulp en advies bij contacten tussen migrantengemeenten en gevestigde kerken

Onder de groep vluchtelingen en asielzoekers die de afgelopen decennia naar Nederland kwam bevond zich tienduizenden christenen. Op verschillende plaatsen hebben zij nieuwe gemeenten gesticht, waar mensen in hun eigen taal het evangelie konden blijven horen.  Ondanks hun forse aantallen zijn de contacten tussen de geloofsgemeenschappen van migranten en de autochtone kerken nog verre van optimaal. Er is veel werk te doen voor bruggenbouwers, die bereid zijn niet alleen te helpen, maar ook met een open blik te kijken naar zichzelf. Zó ontstaan wederzijds begrip en vertrouwen, die als basis voor verdere groei kunnen dienen. Arnold heeft contact met een aantal van deze bruggenbouwers en brengt verbindingen tot stand.

Migranten, migrantenkerken en -voorgangers op verzoek begeleiden en adviseren bij praktische en geestelijke vragen

Arnold gaat regelmatig voor in kerkdiensten door het hele land en ontmoet daar migranten, die hem benaderen met praktische vragen. Deze hebben o.a. te maken hebben met toekomstplannen, inburgering, cultuurverschillen etc. Binnen migrantengemeenten hebben de voorgangers vaak de rol van vraagbaak. Arnold zet zich zowel privé als via zijn bestuurslidmaatschap van Skin Rotterdam in voor het (doen) verspreiden van kennis op al deze terreinen.

Vergroten van bekendheid met, en begrip van christenmigranten en hun bijdrage aan de samenleving

Bijna iedere zondag gaat Arnold voor in kerkdiensten ergens in Nederland. Regelmatig schrijft hij artikelen, columns en blogs over christenvervolging, de vluchtelingenstromen en de invloed die hun komst hier heeft op de samenleving. Maar ook op de kerken in Nederland. Wij kunnen veel van hen leren. De blijdschap van hun geloof, de onderlinge zorg voor hun naaste. Connecting Churches wil onder de bevolking van Nederland – door het geven van meer inzicht – het begrip en respect voor de individuele migrant vergroten en zo bouwen aan verdieping van de relatie, die tot zegen is voor oude én nieuwe Nederlanders.

Ervaringen en kennis overdragen aan predikanten en voorgangers

De ervaringen in de pioniersplekken en met migrantenkerken geven nieuwe impulsen aan de kerk van de toekomst. Daarom is het goed dat er voortdurend over deze projecten wordt gecommuniceerd en gereflecteerd. Binnen de kerken, maar niet in de laatste plaats binnen de theologische opleidingen, ten behoeve van de theorievorming. Bovendien vraagt Arnold regelmatig om aandacht voor migranten, vluchtelingen en vervolgde christenen in kerkdiensten en door het schrijven van artikelen en columns.

Bijdrage aan andere organisaties, die zich inzetten voor verbinding met en tussen christenmigranten door bestuurslidmaatschap of adviseurschap

Arnold heeft als lid, adviseur of ambassadeur zitting in een aantal besturen van organisaties, die zich bezighouden met christenmigranten of vervolgde christenen. Hij blijft zo goed geïnformeerd over migratiestromen en de achtergronden van mensen die hun land ontvluchten. Met zijn kennis en netwerk kan hij Nederlandse- en migrantenorganisaties ondersteunen.