Privacyverklaring Stichting Connecting Churches    

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Stichting Connecting Churches geleverde producten en diensten.

Stichting Connecting Churches is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Connecting Churches verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich bij de stichting als geïnteresseerde of vriend heeft aangemeld of via activiteiten van Connecting Churches en/of haar medewerkers en bestuursleden met de stichting in contact bent gekomen. Gegevens die Stichting Connecting Churches van u nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Stichting Connecting Churches in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • Email-adres
  • Bankgegevens – in het kader van eventuele bedankbrieven voor donaties.

Verwerkt Stichting Connecting Churches ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Stichting Connecting Churches verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een relatie heeft met Stichting Connecting Churches, dan willen we u goed op de hoogte houden. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Stichting Connecting Churches. Bijvoorbeeld om u via onze mailings te informeren over een nieuwe activiteit of een lopend project van Stichting Connecting Churches. Wilt u niet benaderd worden via onze mailings of anderszins, dan verzoeken wij u ons dit persoonlijk wilt laten weten.

Wij kunnen uw gegevens uitsluitend voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Connecting Churches gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt zij de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Stichting Connecting Churches zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld staat onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Connecting Churches zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Stichting Connecting Churches verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit ten goede komt aan de activiteiten die de stichting overeenkomstig haar doelstelling uitvoert, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet aan bedrijven voor gegevensverwerking doorgegeven.

Foto’s

Stichting Connecting Churches heeft in het verleden bij diverse bijeenkomsten foto’s gemaakt van zowel Nederlandse- als migrantengemeenten en leden van Nederlandse- en migrantenkerken. Op dit moment is niet meer te na te gaan of er bij deze gelegenheden personen goed herkenbaar gefotografeerd zijn die bezwaar hebben tegen publicatie van deze foto’s. In de toekomst zal Stichting Connecting Churches bij het nemen van de foto’s contact opnemen met de leider van de bijeenkomst, en hem/haar verzoeken kenbaar te maken dat mensen, die niet gefotografeerd willen worden, ons daarvan op de hoogte stellen. Als ons geen bezwaren bereiken in reactie hierop achten wij ons vrij de gemaakte foto’s (eventueel) op te nemen bij nieuwsberichten op de website van de Stichting.  Indien ons na publicatie alsnog bezwaren bereiken zullen wij de bedoelde afbeeldingen van onze website verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Stichting Connecting Churches gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@connectingchurches.nl.

Beveiliging

Stichting Connecting Churches hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Stichting Connecting Churches heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Stichting Connecting Churches toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Stichting Connecting Churches gebruik maakt van de diensten van derden, zal Stichting Connecting Churches in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens indient, zal Stichting Connecting Churches u hierover binnen een maand informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@connectingchurches.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@connectingchurches.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 9 juli 2018